Wymiana i Zwrot

Prawo do odstąpienia od umowy

1.Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2.Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 30 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.W celu ułatwienia realizacji uprawnienia odstąpienia od umowy zalecane jest skorzystanie z interaktywnego formularza. Forma papierowa formularza nie jest wymagana w przesyłce - kluczowe jest podanie prawidłowego numeru zamówienia w formularzu.

Formularz zwrotu ( zał. 1)

4.W celu usprawnienia całej procedury zalecane jest wysłanie przesyłki zawierającej zwrot, na poniższy adres siedziby firmy:

VIP Collection Group ul. Czajek 21 40-534 Katowice

5.Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6.Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

7.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8.Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.

9.Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10.Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a)w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

Darmowa wymiana towaru

1.Klient może dokonać wymiany towaru zakupionego w sklepie internetowym w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki.

2.Sklep gwarantuje przeprowadzenie procesu wymiany pod warunkiem dostępności wskazanego produktu w ofercie.

3.Wymiana zakupionego towaru dokonywana jest bezpłatnie o ile zostanie przeprowadzona zgodnie z poniższymi wytycznymi.

4.Produkt może zostać wymieniony na ten sam model w innym kolorze lub rozmiarze, a także na inny, aktualnie dostępny produkt w tej samej cenie.

5.W celu ułatwienia realizacji procesu wymiany zalecane jest skorzystanie z interaktywnego formularza. Forma papierowa formularza nie jest wymagana w przesyłce - kluczowe jest podanie prawidłowego numeru zamówienia w formularzu.

Formularz wymiany ( zał. nr 2)

6.Po wypełnieniu formularza wymiany należy oczekiwać na kontakt od kuriera, który odbierze od Państwa paczkę w ciągu 2 dni roboczych. Przesyłka musi być zapakowana oraz zabezpieczona w sposób chroniący przed uszkodzeniem w czasie transportu, w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz.

7.W przypadku gdy towar na który miała zostać dokonana wymiana nie jest już dostępny w ofercie, Obsługa sklepu internetowego nawiąże kontakt z Klientem w celu ustalenia szczegółów wymiany.

VII Rękojmia i reklamacje

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta (Konsumenta) za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (oznaczenie rękojmi), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, a w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.

Klientowi z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru, a Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

3. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

4. Kupujący zobowiązany jest uprawdopodobnić okoliczności zakupu reklamowanej rzeczy u Sprzedawcy np. poprzez załączenie dowodu zakupu rzeczy (np. paragon, faktura), itd.

5. Rzecz oddawana do reklamacji powinna być oczyszczona i wysuszona.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Konsumenta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji od Konsumenta

7. Jeżeli rzecz sprzedana jest obarczona wada, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Kupujący nie może jednak odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.